O projekcie

Fundacja UWOLNIENIE z Łodzi jest Liderem w Projekcie pt: „Pomost – model aktywnej formy wsparcia osób karanych”, skierowanym do osób z województwa łódzkiego, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, którego celem jest wsparcie takich osób na rynku pracy.

Naszymi partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców. Współpracujemy także z Zakładem Karnym Nr 1 w Łodzi, na podstawie zawartego Porozumienia.

Innowacyjne Projekty testujące PO KL są realizowane w ramach działania 1.2: „Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

Ich ideą jest wypracowanie oraz włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki nowych produktów i rozwiązań, które przyczynią się do wyeliminowania lub ograniczenia niepożądanych zjawisk społecznych.

W obecnej praktyce, pomoc dla osób opuszczających zakłady karne po odbyciu kary jest świadczona w sposób niezależny przez wiele instytucji: jednostkę penitencjarną, w której przebywał ostatnio osadzony, kuratora sądowego, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy oraz różne organizacje pozarządowe. Każda z tych instytucji, działając w oparciu o swoje ustawowe lub statutowe cele, dokonuje ograniczonej diagnozy potrzeb oraz świadczy pomoc według ogólnych standardów, stosowanych wobec innych grup wsparcia. Obniża to trafność, skuteczność i ekonomiczność podejmowanych działań, zdarza się też, że pomoc jest dublowana. Sytuacja taka może pogłębiać negatywne stany psychiczne i zachowania byłych więźniów wyniesione z warunków izolacji: wyuczoną bezradność i postawy roszczeniowe. Rośnie w efekcie izolacja i zagrożenie wykluczeniem oraz tendencja do ponownego popełniania przestępstw.

Ideą naszego Projektu jest współpraca i zogniskowanie potencjału różnych środowisk i instytucji. Innowacyjnym narzędziem aktywizowania byłych więźniów w naszym Projekcie jest tzw. Pracownia Aktywizacji. Jest to miejsce, do którego może zgłosić się osoba wychodząca z zakładu karnego, w którym podejmuje się zespołowe, zróżnicowane działania na rzecz poszukiwania pracy dla wszystkich uczestników. Jest to alternatywa dla zdecydowanie mniej efektywnych indywidualnych poszukiwań i zmagań, podejmowanych przez osoby karane, po zwolnieniu.

Pracownia jest wyposażona w komputery oraz inny niezbędny sprzęt techniczny, jej uczestnicy są odpowiednio przygotowywani do pracy poprzez udział w szkoleniach kompetencyjnych, zawodowych a także aktywizację zawodową u konkretnych pracodawców.

Uczestnicy realizują swoje zadania w grupach zadaniowych, po 6 godzin dziennie, łącznie z posiłkiem. Celem działania jest nawiązywanie kontaktów z pracodawcami oraz instytucjami wsparcia zawodowego i społecznego.

Ci, którzy znajdą zatrudnienie opuszczą Pracownię a ich stanowiska obejmą nowe osoby. Pracownię wspierają opiekunowie oraz specjaliści z instytucji partnerskich – Urzędu Pracy, fundacji oraz organizacji pracodawców (współzałożycieli Pracowni). Pomoc świadczona w Pracowni Aktywizacji jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości a znalezienie pracy zależne jest od aktywności własnej i determinacji beneficjenta wsparcia.

Uczestnik zyskuje szansę pozytywnej zmiany a sprzyjające i wspierające otoczenie społeczne minimalizuje większość obaw, ograniczeń i nawyków wyniesionych z warunków izolacji penitencjarnej.

Zastosowaniu innowacji będzie służyć opracowany w trakcie trwania Projektu Poradnik, zawierający praktyczne wskazówki i instrukcje dla przyszłych użytkowników narzędzia, działających w różnych warunkach instytucjonalnych – organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i wsparcia społecznego, podmiotów gospodarczych.

Liczymy na to, że po wprowadzeniu innowacji do praktyki i polityki, instytucje te zyskają dostęp i możliwość stosowania wobec osób po wyrokach, z dużymi problemami na rynku pracy, nowego, skutecznego narzędzia aktywizacji. Dzięki współdziałaniu różnych środowisk w realizacji poszczególnych zadań, narzędzie to będzie korzystało w sposób optymalny z możliwości i zasobów współpracujących środowisk.

W wymiarze szerszym i docelowym, zastosowanie naszego rozwiązania przyczyni się do zmiany sytuacji osób opuszczających zakłady karne. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, iż w wielu wypadkach „wolność” oznacza powrót do dawnego, patologicznego stylu życia, gdyż nie istnieje żadna alternatywa wobec dotychczasowych schematów funkcjonowania.

Takie miejsce jak Pracownia Aktywizacji jest „brakującym ogniwem” w płynnym przejściu z warunków instytucjonalnej izolacji do warunków swobodnych i dojrzałych społecznie wyborów oraz przyjmowania na siebie odpowiedzialności za te wybory.

Aktualnie wiele mówi się o potrzebie wprowadzania zmian w zakresie polityki resocjalizacyjnej oraz postępowania z osobami opuszczającymi zakłady karne.

Pracownia Aktywizacji wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Umożliwia bowiem kontynuowanie oddziaływań readaptacyjnych w warunkach występujących problemów uczestnika po odbyciu kary, we wszystkich sferach jego życia – osobistej, społecznej i zawodowej. Dzięki temu przebieg oddziaływań jest monitorowany i podlega niezbędnym modyfikacjom.

Wierzymy, że dzięki wprowadzeniu nowej metody aktywizacji osób karanych do polityki, zmniejszy się ilość powracających do zakładów karnych, co będzie miało nie tylko istotne znaczenie społeczne, ale także ekonomiczne, gdyż zmniejszą się wydatki na więziennictwo oraz skróci czas świadczenia pomocy socjalnej dla osób po wyrokach.